O nama

Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara osnovana je 1. siječnja 2000. godine, a osnivač je Grad Daruvar.

Javna vatrogasna postrojba je pravni sljednik Vatrogasne ispostave MUP-a Republike Hrvatske.

Prva profesionalna postrojba u Daruvaru osnovana je 1. studenog 1992. godine kao Općinski centar za zaštitu od požara sa 13 profesionalnih vatrogasaca, a rezultat je demobilizacije specijaliziranog voda civilne zaštite za zaštitu od požara jer se kvalitetna zaštita u vrijeme Domovinskog rata nije mogla prepustiti dragovoljcima.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Daruvar donio je Odluku o osnivanju Općinskog centra za zaštitu od požara.

JVP Grada Daruvara ima 28 zaposlenih operativaca i 1 administrativnog radnika.

Osnovna djelatnost je utvrđena Zakonom o vatrogastvu: preventivne mjere zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Sporedna djelatnost je utvrđena Statutom: prijevoz pitke vode, servisiranje i prodaja aparata za početno gašenje požara, edukacija dobrovoljnih vatrogasaca i drugo.

JVP Grada Daruvara djeluje na području gradova: Daruvar te općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač a po potrebi i ostalim dijelovima Bjelovarsko-bilogorske županije i Republike Hrvatske.

Sudjelujemo aktivno i na gašenju požara na priobalju. Imamo deset osposobljenih vatrogasaca u sastavu Državne interventne postrojbe RH za desantno djelovanje u gašenju požara na priobalju.